کدبانو

روزمرگی یک بانو

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
  • ۱۹ فروردين ۹۵ ، ۲۲:۳۲ شعر

آموزش چند نوع عروسک بافتنی

شنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۵:۰۶ ب.ظبرای عروسک جغدبا رنگ اول که بدن عروسک هست شروع میکنیم..با۳تازنجیره که به هم وصل میکنیم و ۶تا پایه کوتاه رج اول..

۶رو به ۴۲میرسونیم (۶-۱۲-۱۸-۲۴-۳۰-۳۶-۴۲)

۹رج دیگه ۴۲رو باهمون رج بدن میبافیم بعد رنگ سر رو اضافه میکنیم۱۰رج ۴۲رو میبافیم وشروع به کم کردن میکنیم و ۴۲رو به۶میرسونیم (خانوما توجه کنید قبل از اینکه شروع به کم کردن کنید اول مدل دالبر ها پایین عروسک رو انجام بدین ..به این صورت که طبق شکل پایین اول دونه بگیرید بعد یک دونه پایه کوتاه ۵تاپایه یک (پایه یک یعنی پشت قلاب یک بار کاموا بندازید)و باز یکی پایه کوتاه این کار رو دور تا دور عروسک انجام بدین)

گوشهای عروسک

برای گوشها اول سه تا زنجیره بعد۶تا پایه کوتاه رج بعد ۱۲تا پایه کوتاه (دوتا از این ببافید)

چشمای عروسک

سه تا زنجیره ۶تا پایه کوتاه رج بعد ۱۲تا پایه یک (دقت کنید پایه یک نه پایه کوتاه)

نوک

برای نوک سه تا زنجیره ۶تا پایه کوتاه بعد ۱۲تاپایه کوتاه

بال عروسک

سه تا زنجیره ۶تا پایه کوتاه رج دومم باز ۶تا پایه کوتاه بعد ۱۲تا پایه کوتاه ۱۲تا رو۷رج ببافید بعد به۶برسونید (ازاین دوتا ببافید)

پای عروسک

۱۹تا زنجیره بزنید برگردید و روی همه ی زنجیره ها پایه کوتاه بزنید
😊😊😊😊😊😊

رنگ1= نخ رنگ بدن

رنگ2= نخ رنگ دست و پاشماره میل قلاب بافی برای عروسک: 3.25mm

شماره میل قلاب بافی برای لباس: 3.75mmدور1: با نخ رنگ1، 10تا پایه کوتاه در مجیک رینگ.

10تا پایه کوتاه در داخل حلقه ببافید و با یک بخیه به اولین زنجیره ی پایه کوتاه وصلش کنید.

دور2: 2تا پایه کوتاه در هر زنجیره. ( 20پایه کوتاه )

دور3: 1پایه کوتاه در هر زنجیره. ( 20پایه کوتاه )

دور4: { 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره - 1پایه کوتاه } تا آخر دور تکرار. ( 30پایه کوتاه )

دور5: 1پایه کوتاه در هر زنجیره. ( 30پایه کوتاه )

دور6: { 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره - 2تا پایه کوتاه } تا آخر دور تکرار. ( 40پایه کوتاه )

دور7: 1پایه کوتاه در هر زنجیره. ( 40پایه کوتاه )

دور8: { 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره - 3پایه کوتاه } تا آخر دور تکرار. ( 50پایه کوتاه )

دور9تا11: 1پایه کوتاه در هر زنجیره. ( در هر دور 50پایه کوتاه )

دور12: { 3تا پایه کوتاه - 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار. ( 62پایه کوتاه )

دور13: 1پایه کوتاه در هر زنجیره. ( 62پایه کوتاه )

دور14: { 2تا پایه کوتاه - 1کاهش } تا آخر دور تکرار. ( 47پایه کوتاه )

دور15: 1پایه کوتاه در هر زنجیره. ( 47پایه کوتاه )

دور16: { 3تا پایه کوتاه - 1کاهش } تا آخر دور تکرار. ( 38پایه کوتاه )

دور17: 1پایه کوتاه در هر زنجیره. ( 38پایه کوتاه )

دور18: { 2تا پایه کوتاه - 1کاهش } تا آخر دور تکرار. ( 26پایه کوتاه )

دور19: 1پایه کوتاه در هر زنجیره. ( 26پایه کوتاه )

دور20: { 3تا پایه کوتاه - 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار. ( 31پایه کوتاه )

دور21تا26: 1پایه کوتاه در هر زنجیره. ( 31پایه کوتاه )

دور27: { 4تا پایه کوتاه - 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار. ( 36پایه کوتاه )

دور28: 1پایه کوتاه در هر زنجیره. ( 36پایه کوتاه )

دور29: { 4تا پایه کوتاه - 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار. ( 42پایه کوتاه )


دور30و31: 1پایه کوتاه در هر زنجیره. ( 42پایه کوتاه )


یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.
پایین بدن:


دور1: با نخ رنگ1، 10تا پایه کوتاه در مجیک رینگ.

10تا پایه کوتاه در داخل حلقه ببافید و با یک بخیه به اولین زنجیره ی پایه کوتاه وصلش کنید.

دور2: 2تا پایه کوتاه در هر زنجیره.

دور3: { 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره - 1پایه کوتاه } تا آخر دور تکرار.

دور4: { 2تا پایه کوتاه - 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار.

دور5: { 3تا پایه کوتاه - 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار.

دور6: { 4تا پایه کوتاه - 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار.

دور7: { 5تا پایه کوتاه - 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار.


یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.
گوش ها:


دور1: با نخ رنگ2، 10تا پایه کوتاه در مجیک رینگ.

دور2: با نخ رنگ1، 2تا پایه کوتاه در هر زنجیره.


یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.
دست و بازوها:


دور1: با نخ رنگ2، 10تا پایه کوتاه در مجیک رینگ.

دور2: 1پایه کوتاه در هر زنجیره. ( 10پایه کوتاه )

دور3: {1پایه کوتاه - 2تا پایه کوتاه در یک زنجیره } تا آخر دور تکرار. ( 15پایه کوتاه )

دور4و5: 1پایه کوتاه در هر زنجیره. ( 15پایه کوتاه )

دور6: با نخ رنگ1، 1پایه کوتاه در هر زنجیره. ( 15پایه کوتاه )

دور7: { 3تا پایه کوتاه - 1کاهش } تا آخر دور تکرار. ( 12پایه کوتاه )

دور8تا10: 1پایه کوتاه در هر زنجیره. ( 12پایه کوتاه )


یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.
ساق پاها:


دور1: با نخ رنگ1، 18تا زنجیره ببافید و با یک بخیه به اولین زنجیره وصلش کنید.

دور2تا7: 1پایه کوتاه در هر زنجیره. ( در هر دور 18پایه کوتاه )


یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.
پاها:


دور1: با نخ رنگ2، 10تا پایه کوتاه در مجیک رینگ.

دور2: 2تا پایه کوتاه در هر زنجیره. ( 20پایه کوتاه )

دور3تا9: 1پایه کوتاه در هر زنجیره. ( 20پایه کوتاه )

دور10: { 2تا پایه کوتاه - 1کاهش } تا آخر دور تکرار. ( 14پایه کوتاه )

دور11: { 1پایه کوتاه - 1کاهش } تا آخر دور تکرار. ( 7پایه کوتاه )

دور12: { 1کاهش } تا آخر دور تکرار.


یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.


قسمت پا را پر کنید و با سوزن و نخ ممانند تصویر به ساق پا بدوزید.
دامن:


دور1: 38تا زنجیره ببافید و با یک بخیه به اولین زنجیره وصلش کنید.

دور2: 1پایه کوتاه در هر زنجیره. ( 38پایه کوتاه )

دور3و4: 1 پایه بلند تکی در هر فضای خالی بین 2 پایه کوتاه دور قبلی. ( 38پایه بلند تکی )

دور5: { 3تا پایه بلند تکی در فضاهای خالی - 2تا پایه بلند تکی در یک فضای خالی } تا آخر دور تکرار. ( 46پایه بلند تکی )

دور6: { 1پایه بلند تکی در فضای خالی - 1زنجیره ببافید } تا آخر دور تکرار. ( 46پایه بلند تکی )


یک بخیه در زنجیره بعدی و تمام.
لباس:


دور1: نخ را با یک بخیه به بالای دامن وصل کنید و 12تا پایه کوتاه در فضاهای خالی ببافید.

ه ر بار قبل از رفتن به دور بعد 1زنجیره ببافید

دور2تا4: 1پایه کوتاه در هر فضای خالی.


یک بخیه در زنجیره بعدی 20تا زنجیره ببافید. با یک بخیه نخ را به آنطرف لباس وصل کنید و 20تا زنجیره ببافید.
کامل کردن عروسک:


1) گوش ها را به سر عروسک، تقریبا در ششمین دور از سر وصل کنید.

2) دست ها را با الیاف پر کنید و به 2طرف بدن وصل کنید.

3) برای موهای عروسک از نخ رنگ2، 4تکه نخ بچینید (مانند ریش لبه شال) به بالای سر وصل کنید.

4) سر و بدن را هم با الیاف پر کنید و بهم متصل کنید

5) ساق پا را هم پر کرده و به پایین بدن عروسک وصل کنید.


😊😊😊😊😊


بافت عروسک موش موشی وسایل لازم:

• کاموای قهوه ای رنگ

• کاموای زرد کمرنگ

• کاموای قهوه ای روشن

• کاموای سبز رنگ

• کاموای سفید رنگ

• کاموای زرد پررنگ

• کاموای سبز پررنگ

• کاموای صورتی چرک

• کاموای سیاه رنگ

• میل شماره 3 یک جفت

• پشم شیشه جهت پر کردن داخل عروسک


کاموا باید به گونه ای باشد که 26 دونه در 36 ردیف با بافت ساده (یک رج زیر یک رج رو) و میل شماره 3 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد


توضیح:

هر جا که گفته شده یکی اضافه کنید منظور این است که دونه را دوبار ببافید یکی از زیر یکی از رو


بافتن بدن عروسک

20 دونه با رنگ قهوه ای گردن سربیاندازید و 10 رج ساده ببافید


بافتن سرشانه ها

رج افزایشی 1: سه تا زیر، (یکی اضافه کنید) چهار بار، شش تا زیر, (یکی اضافه کنید) چهار بار، سه تا زیر، (تعداد دانه ها 28)


رج بعد: از رو ببافید


رج افزایشی 2: سه تا زیر، (یکی اضافه کنید, یکی زیر) چهار بار، شش تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر)چهار بار، سه تا زیر (تعداد دانه ها 36)


سه رج ساده ببافید


رج افزایشی 3: (یکی زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) تا انتها. (تعداد دانه ها 48)


بعد 25 رج ساده ببافید

بافتن ران


رج افزایشی 1: نه تا زیر، (یکی اضافه کنید) 6 بار، 18 تا زیر، (یکی اضافه کنید) 6 بار، 9 تا زیر (تعداد دانه ها 60)


رج بعد: از رو ببافید


رج افزایشی 2: نه تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر) 6 بار، 18 تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر) 6 بار، 9 تا زیر (تعداد دانه ها 72)


سه رج ساده ببافید


رج افزایش 3: ده تا زیر، (یکی اضافه کنید، 2 تا زیر) 6 بار، 18 تا زیر، (یکی اضافه کنید، 2 تا زیر) 6 بار، 8 ت ازیر (تعداد دانه ها 84)


بعد 27 رج ساده ببافید


رج کاهشی 1: (2 تا زیر، دو تا یکی، 2 تا زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 70)


بعد 5 رج ساده ببافید


رج کاهشی 2: (2 تا زیر، دو ت ایکی، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 56)


بعد 3 رج ساده ببافید


رج کاهشی 3: (یکی زیر، دو تا یکی، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 42)


بعد 3 رج ساده ببافید


رج کاهشی 4: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها 28)


رج بعد: از رو ببافید


رج کاهشی 5: (دو تایکی) تا انتها (تعداد دانه ها 14)


کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از درون دانه های باقیمانده عبور داده بکشید و محکم کنید.

بافتن سر عروسک

13 دونه با رنگ قهوه ای سربیاندازید و دو رج ساده ببافید


رج افزایشی 1: بعد از هر دونه یکی اضافه کنید (تعداد دانه ها 26)


رج بعد: از رو ببافید


رج افزایشی 2: (یکی اضافه کنید، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 39)


بعد 3 رج ساده ببافید


رج افزایش 3: (یکی زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 52)


بعد 5 رج ساده ببافید


بافتن گونه ها


رج افزایشی: 11 تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر) چهار بار، 15 تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر) 4 بار، 10 تا زیر (تعداد دانه ها 60)


بعد 3 رج ساده ببافید


رج کاهشی 1: (4 تا زیر، دو تا یکی، 4 تا زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 54)


بعد 5 رج ساده ببافید


رج کاهشی 2: (4 تا زیر، دو تا یکی، 3 تا زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 48)


رج بعد: از رو ببافید


رج کاهشی 3: 8 ت ازیر، (دو تا یکی) چهار بار، 16 تا زیر، (دو تا یکی) چهار بار، 8 تا زیر (تعداد دانه ها 40)


بعد 5 رج ساده ببافید


بافتن قسمت جلو


رج کاهشی 1: (یکی زیر، دو تا یکی، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 30)


بعد 7 رج ساده ببافید


رج کاهشی 2: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها 20)


بعد 3 رج ساده ببافید


رج کاهشی 3: یکی زیر، (دو تایکی) نه بار، یکی زیر (تعداد دانه ها 11)


کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از داخل دانه های میل رد کرده بکشید و محکم کنید


بافتن پشت گوشها (دو عدد ببافید)


ابتدا 8 دونه با رنگ قهوه ای سربیاندازید و 12 رج ساده ببافید


یک دونه در ابتدا و انتهای رج اضافه کنید


بعد 7 رج ساده ببافید


بعد 8 رج آخر را سه بار دیگر تکرار کنید (تعداد دانه ها 16)


بعد 4 رج ساده ببافید


یک دونه در ابتدا و انتهای رج کم کنید


بعد 3 رج ساده ببافید


بعد 4 رج آخر را یکبار دیگر ببافید (تعداد دانه ها 12)


یک دونه در ابتدا و انتهای دو رج بعد کم کنید (تعداد دانه ها 8)...کور کنید


بافتن آستر گوشها (دو عدد ببافید)


با رنگ قهوه ای روشن همانطور که در بالا برای قسمت پشت گوشها گفته شد ببافید

بافتن دندانها (یک عدد ببافید)


ابتدا 4 دونه با رنگ سفید سربیاندازید و 3 رج ساده ببافید


بعد 3 رج از رو برای خط تا ببافید


بعد 2 رج ساده ببافید، با رج زیر شروع کنید.. کور کنید

بافتن دماغ (یک عدد ببافید)


ابتدا 14 دونه با رنگ صورتی چرک سربیاندازید


رج افزایشی: دو تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر، یکی اضافه کنید، سه تا زیر) دو بار، (تعداد دانه ها 18)


3 رج ساده ببافید و با رج رو شروع کنید


رج کاهشی 1: (3 تا زیر، دو تا یکی، یک دونه را نبافته به میل راست بگیر ید، یکی را به زیر ببافید، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، یکی زیر) دو بار، 2 تا زیر (تعداد دانه ها 14)


رج کاهشی 2: (2 تا رو، دو تا یکی از رو، دو تا یکی از رو) دو بار (تعداد دانه ها 10)


رج کاهشی 3: یکی زیر، (دو تا یکی، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی را به زیر ببافید، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید) دو بار، یکی زیر (تعداد دانه ها 6)


کاموا را ببرید مقداری نگه دارید و از داخل دانه های روی میل عبور داده بکشید و محکم کنید


بافتن موها (یک عدد)


ابتدا 27 دونه با رنگ قهوه ای سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید


رج کاهشی 1: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها 18)


رج بعد: از رو ببافید


رج کاهشی 2: (دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها 9)


کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از داخل دون های میل عبور داده بکشید و محکم کنید


بافتن ساق پاها (دو عدد ببافید)


ابتدا 18 دونه با رنگ قهوه ای سربیانداید و 10 رج ساده ببافید


با رنگ قهوهای روشن بافت را ادامه دهید و 6 رج ساده ببافید....کور کنید


بافتن پاها (دو عدد ببافید)


ابتدا 14 دونه با رنگ قهوه ای روشن برای پشت پاها سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید


رج افزایشی 1: یکی زیر، (یکی اضافه کنید، 3 تا زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) دو بار، یکی زیر (تعداد دانه ها 18)


رج بعد: از رو ببافید


رج افزایشی 2: یکی زیر، (یکی اضافه کنید، 5 تا زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) دو بار، یکی زیر (تعداد دانه ها 22)


بعد 15 رج ساده ببافید


رج افزایشی 3: یکی زیر، (یکی اضافه کنید، 7 تا زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) دو بار، یکی زیر (تعداد دانه ها 26)


بعد 3 رج ساده ببافید


رج افزایشی 4: یکی زیر، (یکی اضافه کنید، 9 تا زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) دو بار، یکی زیر (تعداد دانه ها 30)


بعد 3 رج ساده ببافید


رج افزایشی 5: یکی زیر، (یکی اضافه کنید، 11 تازیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) دو بار، یکی زیر (تعداد دانه ها 34)


بعد 7 رج ساده ببافید


رج کاهشی 1: یکی زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، 12 تا زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی زیر (تعداد دونه ها 30)


رج بعد از رو ببافید


رج کاهشی 2: یکی زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، 10 تا زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی زیر (تعداد دونه ها 22)


رج بعد از رو ببافید


رج کاهشی 3: یکی زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، 8 تا زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی زیر (تعداد دونه ها 22)


رج بعد از رو ببافید


رج کاهشی 4: یکی زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، 6 تا زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی زیر (تعداد دونه ها 18)


رج بعد از رو ببافید...کور کنید

بافتن چنگال پاها


ابدا 12 دونه ا رنگ صورتی چرک سربیاندازید


رج کاهشی 1: 4 تا زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، دو تا یکی، 4 تا زیر (تعداد دونه ها 10)


رج کاهشی 2: 3 تا رو، دو تا یکی از رو، دو تا یکی از رو، 3 تا رو (تعداد دانه ها 8)


کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید از داخل دانه های میل عبور داده بکشید و محکم کنید


بافتن دم (یکی ببافید)


ابتدا 18 دونه با رنگ سفید سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید


رج افزایشی 1: (یکی زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 24)


بعد 3 رج ساده ببافید


رج افزایشی 2: (یکی زیر، یکی اضافه کنید، 2 تا زیر) تا انتها (تعداد دانه ها 30)


بعد 7 رج ساده ببافید


رج کاهشی 1: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها 20)


رج بعد: از رو ببافید


رج کاهشی 2: (دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها 10)


کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید از داخل دانه های میل عبور داده بکشید و محکم کنید


بافتن دنباله کت (یکی ببافید)


دنباله چپ


ابتدا 3 دونه با رنگ سبز سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید


یک دونه در انتهای رج اضافه کنید و 3 رج ساده ببافید


چهار رج آخر را 12 بار دیگر تکرار کنیذ (تعداد دانه ها 16)


کاموا را ببرید و دونه ها را به نخ بیاندزاید


دنباله راست


ابتدا 3 دونه با رنگ سبز سربیاندازید و 2 رج ساده ب

بافید


یک دونه در ابتدای رج اضافه کنید و 3 رج ساده ببافید


چهار رج آخر را 12 بار دیگر تکرار کنیذ (تعداد دانه ها 16)


به هم وصل کردن دنباله ها


رج بعد: 14 تا زیر، یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، (تا اینجا مربوط به دنباله راست بود), دو تا یکی، 14 دونه به زیر (اینها مربوط به دنباله چپ است) (تعداد دانه ها 30)


رج بعد: از رو ببافید


بعد 11 دونه در ابتدای دو رج بعد سربیاندازید (تعداد دانه ها 52)

بافتن ل به های جلو


رج بعد: یکی اضافه کنید، تا یکی مانده به آخر به زیر ببافید، یکی اضافه کنید, یکی به زیر


رج بعد: از رو ببافید


دو رج آخر را شش بار دیگر ببافید (تعداد دونه ها 66)


بعد 2 رج ساده ببافید

بافتن یقه ها


ابتدا 2 دونه با رنگ سبز سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید و در ابتدای رج بعد یکی اضافه کنید


رج بعد: از رو ببافید


دو رج آخر ا سه بار دیگر ببافید (تعداد دونه ها 6)


بعد 2 رج ساده ببافید


رج بعد: 4 دونه کور کنید و 4 ونه سربیاندازید و تا انتها به زیر ببافید (تعداد دانه ها 6)


بعد 27 رج ساده ببافید


رج بعد: 4 تا کور کنید و 4 تا سربیاندازید و تا انتها به زیر ببافید (تعداد دانه ها 6)


بعد 3 رج ساده ببافید


یک دونه در ابتدای رج بعد کم کنید


رج بعد: از رو ببافید


دو رج آخر را سه بار دیگر ببافید (تعداد دانه ها 2)...کور کنید


بافتن دستها (دو عدد ببافید)


ابتدا 6 دونه با رنگ سبز سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید


یک دونه در ابتدای دو رج بعد اضافه کنید


چهر رج آخر را یکبار دیگر ببافید (تعداد دانه ها 10)


بعد 2 دونه در ابتدای دو رج بعد برای زیربغل سربیاندازید (تعداد دونه ها 14)


بعد 14 رج ساده ببافید


بعد 2 رج به زیر برای سرآستین ببافید


بافت را با رنگ قهوه ای ادامه دهید و دو رج ساده ببافید با رج زیر شروع کنید


رج افزایشی 1: یکی به زیر، (یکی اضافه کنید، 3 تا به زیر، یکی اضافه کنید، یکی به زیر) دو بار، یکی به زیر (تعداد دانه ها 18)


رج بعد: از رو ببافید


رج افزایشی 2: یکی به زیر، (یکی اضافه کنید، 5 تا به زیر، یکی اضافه کنید، یکی به زیر) دو بار، یکی به زیر (تعداد دانه ها 22)


رج بعد: از رو ببافید


رج افزایشی 3: یکی به زیر، (یکی اضافه کنید، 7 تا به زیر، یکی اضافه کنید، یکی به زیر) دو بار، یکی به زیر (تعداد دانه ها 26)


رج بعد: از رو ببافید


رج کاهشی 1: یکی به زیر، (یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، 8 تا به زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی به زیر (تعداد دونه ها 22)


رج بعد: از رو ببافید


رج کاهشی 2: یکی به زیر، (یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، 6 تا به زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی به زیر (تعداد دونه ها 18)


رج کاهشی 3: یکی به رو، (دو تا یکی از رو، 4 تا رو، دو تا یکی از رو) دو بار، یکی به رو (تعداد دونه ها 14)....کور کنید

بافتن پنجه دستها (دو تا ببافید)


ابتدا با رنگ صورتی 10 دونه سربیاندازید.


رج کاهشی: 3 تا زیر، یک دونه نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی دونه بافته بیاورید، دو تا یکی، 3 تا به زیر (تعداد دونه ها 8)


کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از درون دانه های باقیمانده عبور داده بکشید و محکم کنید.


بافتن دکمه ها (سه عدد ببافید)


ابتدا 12 دونه با رنگ سبز سربیاندازید و یک رج به زیر ببافید


کاموا را ببرید و ازداخل دونه های توی میل عبور داده بکشید و محکم کنید


بافتن گلبرگهای گل نرگس


ابتدا 12 دونه با رنگ زرد کمرنگ سربیاندازید و 2 رج ساده ببافید


بافتن گلبرگ اول:


*رج بعد: یکی اضافه کنید، 2 تا به زیر حال برگردید و اینها را ببافید


بعد 3 رج ساده ببافید


رج کاهشی: یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، دو تا یکی، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید**


کاموا را ببرید و 150 سانتیمتر از آن نگه دارید و کاموا را از داخل یک دونه مانده از گلبرگ اول رد کنید و حال بقیه گلبرگها را همانطور که برای گلبرگ اول از * تا ** گفته شده ببافید در کل شش گلبرگ وجود خواهد داشت


بافتن گل مرکزی نرگس


ابتدا 18 دونه با رنگ زرد تیره سربیاندازید


رج کاهشی: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دونه ها 12)


بعد 6 رج ساده ببافید و با رج رو شروع کنید


کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از درون دونه های میل عبور داده بکشید و محکم کنید


نحوه به هم وصل کردن قسمتها


با روی کار درزها را بدوزید، مگر اینکه چیز دیگری گفته شده باشد.


با شروع از قسمت جمع شده بدن عروسک دو درز قسمت بدن را به هم وصل کنید و در 7.5 سانتیمتری از گردن نگه دارید، سپس درون قسمت پائین بدن عروسک را پر کنید, آ نقدر پر کنید که قسمت ران عروسک برآمده شود. دوختن را ادامه دهید و در 2.5 سانتیمتری از گردن نگه دارید، سپس داخل بدن را نیز پر کنید و آنقدر پر نمایئد که قسمت سرشانه ها پف شود. حالا قسمت باقیمانده را نیز بدوزید. درز در وسط پشت عروسک خواهد بود


با شروع از قسمت جمع شده سر عروسک درز سر را بدوزید، و در 2.5 سانتیمتری از پشت نگه دارید.😊😊😊😊😊

بافت عروسک زیبای جغددهان :


دهان را به صورت بخیه کار کنید .


با سنجاق ته گرد محل دهان را در مرکز راه ششم زیر قسمت پایینی چشم ها علامت گذاری کنید


با کاموای مشکی سوزن را نخ کرده و دو بخیه کوچک به فرم عدد هفت فارسی در محل بدوزید به طوریکه پایین ترین قسمت این عدد در محل علامت گذاری شده قرار گیرد


گونه ها را توسط مداد قرمز گلی کنید


پاها :


( دو عدد تهیه گردد ) از لبه پایینی آن شروع کرده با استفاده از کاموای سفید ۱۳ دانه سر بیندازید . یک راه رو ببافید .


راه بعد : زیر بدین صورت که به هر دانه یک دانه اضافه کنید – ۲۶ دانه شود


با یک راه رو شروع کرده و ۷ راه ساده ببافید


راه بعد : ۴ دانه زیر ، ( یک دانه را بدون بافتن به شکل دانه زیر از روی میل چپ به روی میل راست منتقل کنید ، ۲ دانه را از زیر یکی کنید دانه بافته شده را از داخل دانه بافته نشده درآورده و روی نوک میل راست بگیرید ) ۶ مرتبه تکرار گردد ، ۴ دانه زیر – ۱۲۴ دانه شود


۸ راه ساده بافته سپس کور کنید


دست ها : از لبه بالایی دست شروع کرده با کاموای سفید ۱۴ دانه سراندازید ۸ راه ساده ببافید


راه بعد : ( ۲ دانه را از زیر با هم یکی کنید )  تا آخر – ۷ دانه شود


دانه ها را بصورت محکم جمع کنید.


-------------


مواد لازم:


کاموا 25 گرمی سفید رنگ 1 عدد

کاموا 25 گرمی آبی رنگ 1 عدد

کاموا 25 گرمی زرد تیره 1 عدد

کاموا 100 گرمی مسی 1 عدد

کاموا 100 گرمی زرد کمرنگ 1 عدد

کاموا 100 گرمی قهوه ای رنگ 1 عدد


نکته: 

با استفاده از میلهای 3 میلیمتری و با روش دو میل سربیاندازید. این نکته در بافتن پترنهای کوچک خیلی مهم است. تمام پترنها را با بافت زیر شروع کنید، مگر اینکه چیز دیگر گفته شود.


بدن و سر


سرانداختن: 12 دونه برای بدنه با رنگ مسی سربیاندازید و دو ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافید.


ردیف افزایش اول: بعد از هر دونه تا انتها یکی اضافه کنید. (تعداد دانه ها 24)


ردیف بعد: از رو ببافید


ردیف افزایشی دوم: (یکی اضافه کنید، یکی از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 36) سه ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافید


ردیف افزایش سوم: (یکی از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، یکی از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 48) 5 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید


ردیف افزایش چهارم: (یکی از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، دو تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 60) 7 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید


ردیف افزایشی پنجم: (دو تا از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، دو تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 72) 25 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید


ردیف کاهشی اول: (دو تا از زیر ببافید، دو تا یکی کنید، دو تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 60) 5 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید


ردیف کاهشی دوم: (دو تا از زیر ببافید، ، دو تا یکی کنید ، یکی از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 48) 7 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید


بافتن سر


ردیف افزایش اول: ( دو تا از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، 3 تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 56) 5 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید


ردیف افزایشی دوم: ( 3 تا از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، 3 تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 64) 13 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید


ردیف کاهشی اول: 4 تا از زیر ببافید، (دو تا یکی کنید، 3 تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 52) 5 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید


ردیف کاهشی دوم:(1 تا از زیر ببافید،دو تا یکی کنید، 1 تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 39) 3 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید


ردیف کاهشی از سوم:(1 تا از زیر ببافید،دو تا یکی کنید) تا انتها. (تعداد دانه ها 26)


ردیف بعد: از رو ببافید


ردیف کاهشی چهارم: (دوتایکی کنید)، تا انتها. (تعداد دانه ها 13).


کاموا را ببرید و مقداری از کاموا را نگه دارید. سپس کاموا را داخل دانه ها کرده و کشیده و سفت کنید

😊😊😊😊
نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی